PRIMENENIE LAZERNOJ LOKATSII DLYA OPREDELENIYA NEKOTORYKH KHARAKTERISTIK ATMOSFERY

UTILISATION DU RADAR A LASER POUR LA DETERMINATION DE QUELQUES CARACTERISTIQUES ATMOSPHERIQUES

ZAKHAROV [V.M.] ; KOSTKO [O.K.] ; PORTASOV [V.S.]