O KVAZISOLENOIDAL NOM PRIBLIZHENII DLYA BAROTROPNOGO URAVNENIYA VIKHRYA

SUR L APPROXIMATION QUASI SOLENOIDALE A L EQUATION DU TOURBILLON BAROTROPE

PANCHEV [S.]