SPEKTRAL NYE KOROTKOVOLNOVYE LUCHISTYE PRITOKI TEPLA V TROPOSFERE I IKH VOZMOZHNYA IZMENCHIVOST

DIVERGENCE SPECTRALE DES FLUX DE RAYONNEMENT CALORIFIQUE EN COURTES ONDES DANS LA TROPOSPHERE. VARIATIONS POSSIBLES

KONDRAT EV [K.YA.] ; VASIL EV [O.B.] ; CHAPURSKIJ [L.I.] ...