O VOZMOZHNOSTI POVYSHENIYA DOSTOVERNOSTI RADIOMETEOROLOGICHESKOJ INFORMATSII

POSSIBILITE D AMELIORER LA PRECISION DES DONNEES HYDROMETEOROLOGIQUES

ZHUPAKHIN [K.S.]