NEKOTORYE REZUL TATY ISPYTANIJ AKUSTICHESKIKH DATCHIKOV SKOROSTI VETRA

QUELQUES RESULTATS OBTENUS PAR DES ANEMOMETRES ACOUSTIQUES FIDELES

POPOV [M.V.]