ANOMALII MAGNITNOGO POLYA ZEMLI I TROPOSFERNAYA TSIRKULYATSIYA

ANOMALIES DU CHAMP MAGNETIQUE TERRESTRE ET CIRCULATION TROPOSPHERIQUE

SAZONOV [B.I.]