SPEKTRAL NYE POTOKI VOSKHODYASHCHEJ I NISKHODYASHCHEJ RADIATSII V TROPOSFERE

ENERGIE SPECTRALE ASCENDANTE ET RAYONNEMENT DESCENDANT DANS LA TROPOSPHERE

GRISHECHKIN [V.S.]