TEORIYA PODOBIYA DLYA PLANETARNOGO POGRANICHNOGO SLOYA ATMOSFERY

THEORIE DE LA SIMILITUDE POUR LA COUCHE ATMOSPHERIQUE PLANETAIRE VOISINE DU SOL

ZILITINKEVICH [S.S.] ; MONIN [A.S.]