PREDVARITEL NYE REZUL TATY OPREDELENIYA GEOSTROFICHESKOGO KOEHFFITSIENTA TRENIYA PO DANNYM RADIOZONDIROVANIYA

RESULTATS PRELIMINAIRES DE LA DETERMINATION DU COEFFICIENT DE TRAINEE GEOSTROPHIQUE D APRES LES DONNEES DES RADIOSONDAGES

BERNKHARDT [K.]