ASSIMILYATSIYA DANNYKH PRYAMYKH I KOSVENNYKH IZMERENIJ V STATISTICHESKOM ANALIZE METEOROLOGICHESKIKH POLEJ

ASSIMILATION DES DONNEES DE MESURES DIRECTES ET INDIRECTES, DANS L ANALYSE STATISTIQUE DES CHAMPS METEOROLOGIQUES

POKROVSKIJ [O.M.]