PARAMETRIZATSIYA VLIYANIYA BAROKLINNOSTI V PLANETARNOM POGRANICHNOM SLOE

PARAMETRISATION DE L INFLUENCE DE LA BAROCLINITE SUR LA COUCHE LIMITE PLANETAIRE

JORDANOV [D.]