O SKOROSTYAKH TURBULENTNYKH DVIZHENIJ V VERKHNEJ ATMOSFERE

VITESSES DES MOUVEMENTS TURBULENTS EN ALTITUDE

BAKHAREV [A.M.] ; SUSLOV [A.K.]