THE RADIATION COEFFICIENTS OF ATMOSPHERIC GASES

COEFFICIENTS DE RAYONNEMENT DES GAZ ATMOSPHERIQUES

NESMELOVA [L.I.] ; TVOROGOV [S.D.]