OPTIMAL NOE VREMENNOE USVOENIE DANNYKH SPUTNIKOVYKH IZMERENIJ PRI STATISTICHESKOM ANALIZE METEOROLOGICHESKIKH POLEJ

ASSIMILATION CHRONOLOGIQUE OPTIMALE DES DONNEES DE SATELLITES DANS L ANALYSE STATISTIQUE DES CHAMPS METEOROLOGIQUES

POKROVSKIJ [O.M.]