KOMPLEKSNYE ISSLEDOVANIYA STRATOSFERNOGO AEHROZOLYA

OBSERVATIONS COMPLEXES DES AEROSOLS STRATOSPHERIQUES

KONDRAT EV [K.YA.] ; IVLEV [L.S.] ; NIKOL SKIJ [G.A.]