IZMENENIE MIKROKLIMATA I FACTOROV, EGO OPREDELYAYUSHCHIKH, POD VLIYANIEM MELIORATSII BOLOTNYKH MASSIVOV PRI RAZRABOTKE TORFYANYKH MESTOROZHDENIJ

VARIATIONS DU MICRO-CLIMAT ET DE SES FACTEURS DETERMINANTS, SOUS L INFLUENCE DES MASSIFS MARECAGEUX AMELIORES EN EXPLOITATIONS DE TOURBIERES

ADAMENKO [V.N.]