MIKROKLIMATICHESKIE SVOJSTVA PLASTMASSOVYKH UKPYTIJ

PROPRIETES MICROCLIMATIQUES DES ABRIS EN MATIERE PLASTIQUE

ROSHKA [V.] ; GITSESKU [N.] ; TSYSHTYA [D.]