STATISTICHESKIE METODY V METEOROLOGII

METHODES STATISTIQUES EN METEOROLOGIE

YUDIN [M.I.] ; GUSEVA [I.P.] ; MESHCHERSKAYA [A.V.] ...