OB EHKONOMICHNYKH POLUNEYAVNYKH METODAKH INTEGRIROVANIYA SISTEMY PROGNOSTICHESKIKH URAVNENIJ

METHODES ECONOMIQUES SEMI-IMPLICITES POUR L INTEGRATION DU SYSTEME DES EQUATIONS DE PREVISION

FUKS-RABINOVICH [M.S.]