RAZLOZHENIE POLEJ GEOPOTENTSIALA PO POLINOMAM CHEBISHEVA S ISPOL ZOVANIEM MOMENTOV POLEJ

DEVELOPPEMENT DU CHAMP DE GEOPOTENTIEL PAR DES POLYNOMES DE TCHEBYSHEV. UTILISATION DES MOMENTS

POPOVA [T.V.]