OPYT ISPOL ZOVANIYA POVTORNYKH AEHROS EMOK V GORNOM BASSEJNE DLYA OPREDELENIYA SNEGOZAPASOV

ESSAI D UTILISATION DES RECONNAISSANCES AERIENNES REPETEES POUR LA DETERMINATION DES RESERVES DE NEIGE DANS UN BASSIN EN REGION MONTAGNEUSE

SHCHEGLOVA [O.P.] ; GAPISHKO [V.G.]