OB ODNOM MEKHANISME NAKOPLENIYA POCHVENNOJ VLAGI V PUSTYNYAKH

MECANISME D ACCUMULATION DE L HUMIDITE DANS UN SOL DESERTIQUE

VOROB EV [V.I.]