O NEKOTORYKH GEOSTROFICHESKIKH MODELYAKH

SUR QUELQUES MODELES GEOSTROPHIQUES

DVORYANINOV [G.S.]