SRAVNENIE SOVETSKOJ I AMERIKANSKOJ SISTEM SUDOVOGO RADIOZONDIROVANIYA ATMOSFERY

COMPARAISON ENTRE LES SYSTEMES SOVIETIQUE ET AMERICAIN POUR LES RADIOSONDAGES METEOROLOGIQUES EFFECTUES EN MER

GOL TSOVA [K.I.] ; MARFENKO [O.V.] ; RESHETOV [V.D.] ...