KLASSIFIKATSIYA METEOROLOGICHESKIKH OB EKTOV PRI POMOSHCHI POLNYKH SISTEM PESHAYUSHCHIKH PREDIKATOV I OPOZNAYUSHCHIKH GRAFOV

CLASSIFICATION DES OBJETS METEOROLOGIQUES AU MOYEN DE SYSTEMES COMPLETS DE PREDICATS RESOLVANTS ET DE GRAPHES IDENTIFICATEURS

TIMOFEEV [A.V.]