OPTIMAL NYE USLOVIYA DLYA NABLYUDENIJ TELLURICHESKIKH LINIJ I VLIYANIE REFRAKTSII NA IKH FORMU

CONDITIONS OPTIMALES D OBSERVATION DES RAIES TELLURIQUES ET INFLUENCE EXERCEE SUR LEUR FORME PAR LA REFRACTION

ZINCHENKO [I.I.] ; KISLYAKOV [A.G.]