GIDRODINAMICHESKIE KRATKOSROCHNYE PROGNOZY POGODY I MEZOMETEOROLOGIYA

PREVISIONS HYDRODYNAMIQUES A COURTE ECHEANCE ET MESO-METEOROLOGIE

BYKOV [V.V.] ; SADOKOV [V.P.] ; PEKELIS [E.M.] ...