VISUAL OBSERVATIONS OF A TORNADIC THUNDERSTORM

OBSERVATIONS VISUELLES D UN ORAGE DE TORNADE

SMITH [M.]