O VREMENI NACHALA OBRAZOVANIYA SLOISTOOBRAZNOJ OBLACHNOSTI

HEURE DE DEBUT POUR LA FORMATION DE NUAGES STRATIFORMES

KUDRYAVTSEV [B.P.] ; SMOLITSKIJ [KH.L.]