OB ORTOGONAL NYKH RAZLOZHENIYAKH SINOPTICHESKIKH SITUATSIJ

SERIES DE FONCTIONS ORTHOGONALES REPRESENTANT DES SITUATIONS SYNOPTIQUES

ROMANOV [L.N.] ; VINOGRADOVA [G.M.]