OSOBENNOSTI DINAMICHESKOGO REZHIMA TURBULENTNOSTI V PRIVODNOM SLOE ATMOSFERY DLYA RAZLICHNYKH STADIJ RAZVITIYA VOLNENIYA

PARTICULARITES DU REGIME DYNAMIQUE DE LA TURBULENCE DANS LA COUCHE ATMOSPHERIQUE VOISINE D UN PLAN D EAU, POUR DIFFERENTES PHASES DU DEVELOPPEMENT DES VAGUES

MAKOVA [V.I.]