O VYNUZHDENNOJ KONVEKTSII V ATMOSFERE PRI POGLOSHCHENII SVETOVOGO IZLUCHENIYA

CONVECTION FORCEE DANS L ATMOSPHERE, PAR ABSORPTION DU RAYONNEMENT

BOROB EV [V.V.] ; SHEMETOV [V.V.]