SINOPTICHESKAYA METEOROLOGIYA

METEOROLOGIE SYNOPTIQUE

SVINUKHOV [G.V.] ; PAVLOV [N.I.] ; PINSKER [A.A.] ...