SOVETSKO-INDIJSKAYA EHKSPEDITSIYA < MUSSON-73 > I NEKOTORYE PREDVARITEL NYE REZUL TATY

EXPEDITION SOVIETO-HINDOUE < MOUSSON-73 > ET QUELQUES RESULTATS PRELIMINAIRES

LISOGURSKIJ [N.I.] ; PETRICHEV [A.Z.] ; MEL NIKOV [YU.V.] ...