AZ ANALOGIAK HOSSZUTARTAMU EXTRAPOLACIOJA

EXTRAPOLATION A LONGUE ECHEANCE DES ANALOGIES

KOPPANY [G.]