K VOPROSU O VYBORE DOZIROKOV L DOOBRAZUYUSHCHIKH PEAGENTOV

CONTRIBUTION AU CHOIX DES DOSAGES EN PRODUITS GLACOGENES

STALEVICH [D.D.] ; UCHEVATKINA [T.S.]