EVOLUTION OF TURBULENCE SPECTRA TOWARD SIMILARITY

EVOLUTION DES SPECTRES DE TURBULENCE VERS UNE SIMILITUDE

DESNYANSKIY [V.N.] ; NOVIKOV [YE.A.]