STATISTICHESKIJ ANALIZ REZUL TATOV MEZHDUNARODNYKH SRAVNENIJ AVTOMATICHESKIKH GAZOANALIZATOROV

ANALYSE STATISTIQUE DES RESULTATS FOURNIS PAR UNE COMPARAISON INTERNATIONALE DES ANALYSEURS GAZOMETRIQUES AUTOMATIQUES

ZAJTSEV [A.S.] ; ANUFRIEV [V.I.]