PROSTRANSTVENNAYA MODEL MEZOMETEOROLOGICHESKOGO POGRANICHNOGO SLOYA

MODELE SPATIAL DE COUCHE LIMITE A L ECHELLE MESOMETEOROLOGIQUE

ARGUCHINTSEV [V.K.] ; GUTMAN [L.N.] ; SOKHOV [T.Z.]