GODOVAYA TSIKLICHNOST MAKROPROTSESSOV NA SREDNEM UROVNE TROPOSFERY

CYCLE ANNUEL DES PROCESSUS A GRANDE ECHELLE, AU NIVEAU MOYEN DE LA TROPOSPHERE

ZVEREV [N.I.] ; MARTAZINOVA [V.F.] ; SHISHKOV [V.G.]