FIZICHESKAYA KLIMATOLOGIYA

CLIMATOLOGIE PHYSIQUE

BUDYKO [M.I.] ; BERLYAND [T.G.] ; KAGAN [R.L.] ...