OBSHCHAYA I SINOPTICHESKAYA KLIMATOLOGIYA

CLIMATOLOGIE GENERALE ET SYNOPTIQUE

DROZDOVA [O.A.] ; VOROB EVOJ [E.V.] ; AGAFONOVA [S.M.] ...