GLOBAL NYE MERIDIONAL NYE RAZREZY VYSOKIKH SLOEV ATMOSFERY

COUPES MERIDIENNES PLANETAIRES DES HAUTES COUCHES ATMOSPHERIQUES

GAJGEROV [S.S.] ; ZAJCHIKOV [B.P.] ; FEDOROV [V.V.]