OB ODNOM POLYEHMPIRICHESKOM SPOSOBE OPISANIYA MEKHANIZMA VERTIKAL NOGO TURBULENTNOGO PEREMESHIVANIYA

SUR UNE METHODE SEMI-EMPIRIQUE DECRIVANT LE MECANISME DE MELANGE PAR MOUVEMENTS VERTICAUX TURBULENTS

KAZAKOV [O.V.]