VARIATIONS OF STRATOSPHERIC ZONAL WINDS, 20-65 KM, 1961-1971

VARIATIONS DES VENTS ZONAUX STRATOSPHERIQUES, ENTRE 20 ET 65 KM, DE 1961 A 1971

BELMONT [A.D.] ; DARTT [D.G.] ; NASTROM [G.D.]