O VOZMOZHNOSTI UPRAVLENIYA EHLEKTRICHESKOJ AKTIVNOGO GROZOVIKH OBLAKOV PUTEM IZMERENIYA KRISTALLIZATSIONNYKH POTENTSIALOV

POSSIBILITES DE CONTROLE POUR L ACTIVITE ELECTRIQUE DES NUAGES ORAGEUX, PAR MESURE DES POTENTIELS DE CRISTALLISATION

KACHURIN [L.G.] ; BEKRYAEV [V.I.] ; PSALOMSHCHIKOV [V.F.] ...