ZONAL NYE OSOBENNOSTI BARICHESKOGO POLYA NIZHNEJ STRATOSFERY ZEMNOGO SHARA

PARTICULARITES ZONALES DU CHAMP BARIQUE, DANS LA BASSE STRATOSPHERE DU GLOBE TERRESTRE

ZASTAVENKO [L.G.]