PRIMENENIE METODA RAZLOZHENIYA POLEJ PO ESTESTVENNYM ORTOGONAL NYM FUNKTSIYAM DLYA IZYCHENIYA POLEJ VESENNEGO STOKA

APPLICATION DE LA METHODE DE DECOMPOSITION DES CHAMPS PAR LES FONCTIONS ORTHOGONALES NATURELLES, POUR L ETUDE DU CHAMP D ECOULEMENT PRINTANIER

ZMIEVA [E.S.]