WSPOLCZYNNIK WSTECZNEGO ROZPRASZANIA DLA SKLADNIKOW ATMOSFERY I JEGO ZNACZENIE W BADANIACH LIDAROWYCH

COEFFICIENT DE RETRODIFFUSION POUR QUELQUES COMPOSANTS ATMOSPHERIQUES ET SON IMPORTANCE DANS LES ETUDES PAR LIDAR

PUCHALSKI [S.]