ATMOSFERNYE OSADKI. METODIKA IZMERENIYA I RASCHETOV

PRECIPITATIONS ATMOSPHERIQUES. METHODES DE MESURES ET DE CALCULS

BURTAKOV [L.A.] ; YUGANSOV [V.EH.] ; SHVER [TS.A.] ...